Click or drag to resize

ZBTraderKey Property

Key.

Namespace:  StockSharp.ZB
Assembly:  StockSharp.ZB (in StockSharp.ZB.dll) Version: 4.4.16.0 (4.4.16)
Syntax
C#
public string Key { get; set; }

Property Value

Type: String
See Also