Click or drag to resize

StorageSettingsPanelAddress Property

The remote storage address.

Namespace:  StockSharp.Xaml
Assembly:  StockSharp.Xaml (in StockSharp.Xaml.dll) Version: 4.4.17.0 (4.4.17)
Syntax
C#
public string Address { get; set; }

Property Value

Type: String
See Also